AXYS - VARILAB s.r.o.


Laboratoria i metody

Metody

Laboratorium specjalizuje się w ilościowym oznaczaniu substancji zanieczyszczających środowisko za pomocą techniki GC/MS o wysokiej rozdzielczości.

Badanie poziomu PCDD/PCDF odpowiada wymogom normy europejskiej EN-1948, część 1, 2 i 3 (Stacjonarne źródła emisji: określanie stężenia masowego PCDD/PCDF).

W odniesieniu do określania poziomu PCDD/PCDF oraz polichlorowanych bifenyli (PCB) w produktach spożywczych i paszach, laboratorium spełnia wymogi Rady, zgodnie z:

  • DYREKTYWĄ KOMISJI 2002/70/WE z dnia 26 lipca 2002 r. ustanawiającą wymagania dotyczące określania poziomów dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach
  • DYREKTYWĄ RADY 2001/102/WE z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniającą dyrektywę 1999/29/WE w sprawie substancji i produktów niepożądanych w środkach żywienia zwierząt
  • ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) nr 2375/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 ustalające maksymalny poziom zawartości niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

Narzędzia

Wysokorozdzielczy spektometr mas Autospec Ultima NT (Waters) sprzężony z chromatografem gazowym HP 6890 (Agilent) i wyposażony w autosampler typu CTC 200SA.

Spektrometr mas SATURN sprzężony z chromatografem gazowym Varian 3400

 


AXYS - VARILAB s.r.o., Vltavská 13, 252 46 Vrané nad Vltavou-Skochovice, e-mail: axys@axys.cz, tel./ faks : +420 257 760 794