AXYS - VARILAB s.r.o.


Laboratorium badań środowiskowych specjalizujące się w zakresie analizy śladowej związków organicznych za pomocą techniki GC/MS

Określanie stężenia:

Polichlorowanych dibenzodioksyn (PCDD) i dibenzofuranów (PCDF) oraz polichlorowanych bifenyli (PCB) w:

Emitowanych gazach spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.
Ściekach
Produktach spożywczych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 (pdf, 147 kB) z dnia 19 grudnia 2006 r.
Paszach, zgodnie z Dyrektywą Komisji 2006/13/WE (pdf, 81 kB) z dnia 3 lutego 2006 r.
Odpadach stałych lub płynnych
Powietrzu
Glebie i osadach

Polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w:

Substancjach niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą 2002/95/WE (pdf, 116 kB) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
Środowisku
Matrycach biologicznych

Polichlorowanych bifenyli (PCB) w:

Glebie i osadach, tzw. Lista Holenderska (pdf, 91 kB)
Osadach ściekowych
Odpadach stałych lub płynnych

Policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH) w:

Powietrzu
Glebie i osadach, tzw. Lista Holenderska (pdf, 91 kB)
Osadach ściekowych
Emitowanych gazach spalinowych
Odpadach stałych lub płynnych

Inne usługi:

Pobieranie próbek w terenie
Analiza danych i szacowanie ryzyka


AXYS - VARILAB s.r.o., Vltavská 13, 252 46 Vrané nad Vltavou-Skochovice, e-mail: axys@axys.cz, tel./ faks : +420 257 760 794