AXYS - VARILAB s.r.o.

AXYS - VARILAB s.r.o.

ekologické laboratoře


Laboratoř Axys-Varilab ke 31.5.2017 ukončuje svoji činnost, a dále nebude prodlužovat akreditaci.

Laboratoře Axys-Varilab se specializují na stopovou analýzu perzistentních organických látek metodou GC-MS

Provádíme kvantitativní analýzy:

Polychlorovaných dibenzodioxinů, dibenzofuranů (PCDD/F) a dioxinům podobných PCB v :

Emisích na základě vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb. (pdf, 14,4 MB)
Odpadní vodě pro potřebu nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. (pdf, 3 MB)
Potravinách dle nařízení rady ES č. 1881/2006 (pdf, 192 kB) ze dne 19.prosince 2006
Krmivech dle směrnice 2006/13/ES (pdf, 103 kB) ze dne 3.února 2006
Pevných odpadech
Ovzduší
Zemině a sedimentech dle metodického pokynu MŽP ČR z 31.07.1996, "Kritéria znečištění zemin a podzemní vody"
Biologických materiálech

Polybromovaných bifenyleterů (PBDE) v

Plastech, tkaninách dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/95/ES (pdf, 88 kB) ze dne 27. ledna 2003
Životním prostředí
Biologických materiálech

Polychlorovaných bifenylů (PCB) v:

Povrchové vodě dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb. (pdf, 3 MB) příloha č.3
Kalech dle vyhlášky MŽP č.382/2001 Sb. (pdf, 8,04 MB) příloha č.3
Odpadech dle vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. (pdf, 8,04 MB) příloha 8, tabulka 8.1.

Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v:

Ovzduší dle nařízení vlády č.350/2002 Sb. (pdf, 14,4 MB) ze 3.7.2002
Emisích dle vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb. (pdf, 14,4 MB)
Povrchové a odpadní vodě dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. (pdf, 3 MB) příloha č.3, tabulka 1
Odpadech dle vyhlášky MŽP č.384/2001 Sb. (pdf, 8,04 MB) (uložení na skládky)

Další služby:

Odběry vzorků v terénu
Vyhodnocení analytických dat a rizika


AXYS - VARILAB s.r.o., Vltavská 13, 252 46 Vrané nad Vltavou-Skochovice , e-mail: axys@axys.cz, tel./ fax. : +420 257 760 794